Tennisschool Sport en Spel

Tennisschool Sport en Spel heeft een gedragscode voor alle betrokkenen waarmee we willen inzetten op een verantwoord en veilig klimaat binnen onze vereniging. Met de hierna uitgewerkte gedragsregels willen we enerzijds iedere die deel uitmaakt van onze tennisschool een correcte ondersteuning en begeleiding geven om zich te houden aan wenselijk gedrag en anderzijds een kader hebben om niet- wenselijk gedrag af te keuren en indien nodig te sanctioneren door bijvoorbeeld uitsluiting van bepaalde activiteiten of zelfs van de tennisschool.
Deze gedragscode is van toepassing op iedereen die op een of ander wijze te maken heeft met onze tennisschool. Het bestuur speelt een primordiale rol in het toezicht op de naleving van de code die echter wel gedragen dient te worden door elke individuele betrokkene.

De gedragscode voor de SPORTER

De sporter toont respect voor zijn trainingsmaten, tegenstanders, trainers, toeschouwers en iedere andere aanwezige bij de beoefening van de sport. Hij/zij gedraagt zich hoffelijk en respectvol zowel bij rechtstreekse contacten met anderen als bij het gebruik van sociale media, apps, internet, maken van filmpjes, enz.
Hij/zij respecteert en kent de gemaakte afspraken en gedragsregels zoals bv.: op tijd komen, tijdig afmelden, instructies opvolgen, Nederlands spreken, enz.
Bovendien toont hij/zij ook respect voor de infrastructuur en het gebruikte materiaal van de vereniging, van zichzelf en van anderen. De pleinen worden na de training opgeruimd, geveegd, afval wordt in de juiste afvalbakken geworpen, enz.
De sporter is ook open, d.w.z. dat er gevraagd wordt dat er melding wordt gemaakt bij het bestuur van dingen die tegen het eigen gevoel, de eigen normen en waarden ingaan, zodat er rekening mee gehouden kan worden en de tennisschool op die manier een veilige en vertrouwde omgeving kan zijn.
De sporter pest niemand! Niemand mag in zijn/haar waarde aangetast worden. Dit betekent concreet dat niemand gekleineerd of geïntimideerd mag worden door opmerkingen of gedrag van de ander.
De sporter onthoudt zich van elke vorm van discriminatie. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd en andere kenmerken.
De sporter is eerlijk en sportief: vals spelen, verbaal of fysiek geweld zijn uit den boze.

De gedragscode voor de TRAINER, ASSISTENT EN BEGELEIDER

Hij/zij moet zorgen voor een veilige sfeer en omgeving voor de sporter. De sporter wordt steeds waardig benaderd en behandeld. Er wordt geen verdere indringing in het privéleven van de sporter geduld dan strikt nodig in het kader van de sportbeoefening. Elke vorm van (machts)misbruik en/of seksuele intimidatie is uit den boze. Seksuele handelingen en/of relaties tussen trainer-assistent-begeleider en sporter tot 16 jaar zijn ongeoorloofd. Bovendien geldt dit ook voor seksueel getinte intimiteiten in de vorm van communicatie via alle mogelijke communicatiemiddelen en aanrakingen van geslachtsdelen, billen en borsten van elke betrokkene in de vereniging van om het even welke leeftijd. De trainer-assistent-begeleider zal tijdens alle trainingen en stages respectvol en gereserveerd omgaan met de sporter en heeft ook de plicht om bij vermoeden of feitelijkheid van misbruik de verantwoordelijke bestuursleden op de hoogte te brengen zodat er op gepaste wijze kan ingegrepen worden.
De trainer-assistent-begeleider zal geen (im)materiële vergoedingen geven met de duidelijke bedoeling tegenprestaties te ontvangen, noch financiële beloningen of geschenken van de sporter ontvangen.
De trainer-assistent-begeleider ziet actief toe op de naleving van de gedragsregels door elke betrokkene. Bij afwijkend gedrag onderneemt hij de hiertoe noodzakelijke acties. Bij gevallen die niet rechtstreeks in de gedragsregels zijn voorzien, is het de verantwoordelijkheid van de trainer-assistent-begeleider om in de geest van de opgestelde gedragscode te handelen.

De gedragscode voor de BESTUURDER of VRIJWILLIGER

Hij/zij zorgt voor een sociaal veilige omgeving waarin elke deelnemer aan de activiteiten van de tennisschool zich gewaardeerd, gerespecteerd en thuis kan voelen.
De bestuurder of vrijwilliger is dienstbaar en dat uit zich in handelingen die steeds het belang van onze deelnemers aan de tennislessenreeksen en tennis- en multisportstages vooropstellen.
Hij/zij gaat zo transparant mogelijk te werk. Dit leidt tot eenvoudige verantwoording enerzijds en duidelijk inzicht in het handelen en de beweegredenen anderzijds.
De bestuurder of vrijwilliger is betrouwbaar: hij houdt zich aan de afspraken en regels zoals o.a. de reglementen en besluiten van de tennisfederatie Tennis Vlaanderen. Beschikbare informatie zal enkel gebruikt worden voor verenigingsdoeleinden, niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen.
Hij/zij is zorgvuldig: respectvolle en gelijke behandeling, alsook correcte weging van belangen staan voorop. Ervaring en functies worden zorgvuldig en oprecht vermeld. Bestuursbesluiten worden goed onderbouwd zodat ze duidelijk begrepen worden.
De bestuurder of vrijwilliger ziet er op toe dat er geen belangenverstrengeling is: hij gaat geen nevenfuncties of financiële belangen aan die in strijd zijn met zijn functie. Indien er sprake is van opname van een nevenfunctie of een financieel belang in een organisatie, wordt dit besproken met de verantwoordelijken. Hij/zij geeft aan of eventuele nevenfuncties bezoldigd of onbezoldigd zijn en voorkomt (de schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentie. Geschenken of giften ten persoonlijke titel worden niet aangenomen.
De bestuurder of vrijwilliger vervult een voorbeeldfunctie en onthoudt zich van elke vorm van gedrag of uitlating die de tennisschool in diskrediet zou kunnen brengen. Hoffelijkheid en respectvol gedrag worden hoog in het vaandel gedragen.
Hij/zij legt zich erop toe dat in samenspraak met deelnemers, trainers-assistenten-begeleiders en ouders gedragsregels voor de tennisschool worden opgesteld en dat alle sporters en trainers-assistenten-begeleiders gebonden zijn aan de relevante gedragsregels opgenomen in de gedragscode. Bovendien treedt hij/zij adequaat op bij schending van regels en normen door om het even welke betrokkene.
De bestuurder of vrijwilliger spant zich in om te werken met integere trainers, assistenten, begeleiders, leveranciers, enz. zodat de tennisschool enkel handelt met personen en andere organisaties van onbesproken gedrag.