Tennisschool Sport en Spel

INLEIDING

Het jeugdsportbeleidsplan van de Tennisschool Sport en Spel vzw is opgesteld in september 2018 aan de hand van de tools van Dynamo Project voor het schrijven van een jeugdsportbeleidsplan en heeft tot doel duidelijke lijnen uit te zetten om gedurende de komende 5 jaar het klimaat waarin de tennislessenreeksen en tennis – en multisportstages plaatsvinden te optimaliseren. De werking van de tennisschool verloopt goed, ons deelnemersbestand is in verhouding tot de capaciteit van onze school en er is een vlotte samenwerking met/tussen de coaches en vrijwilligers. We stellen echter momenteel vast dat de vraag stijgt voor de jeugd naar onze tennislessen en –stages, ook vanuit sociaal en financieel minder gestelde groepen. Om aan die vraag te kunnen beantwoorden moeten we ons toeleggen op de uitbreiding van het aantal bestuursleden en vrijwilligers en van infrastructuur die geschikt is om de kwaliteit van onze lessen en stages te vrijwaren. We staan dus voor de uitdaging om te evolueren op 3 verschillende gebieden om onze missie dagdagelijks waar te (blijven) maken:

 1. Laagdrempeligheid en diversiteit
 2. Uitbreiding van bestuur, gediplomeerde coaches, vrijwilligers en geschikte infrastructuur
 3. Opleiding en bijscholing van aspirant-coaches en coaches

ONZE MISSIE

Sport en Spel wil dé TENNISSCHOOL zijn voor Nederlandstalige budgetvriendelijke tennislessen en -stages in de Brusselse regio voor alle tennisliefhebbers vanaf vijf jaar. Gediplomeerde en ervaren coaches garanderen leerrijke, uitdagende en plezierige lessen en stages in geschikte infrastructuren!

ONZE DOELSTELLINGEN

Met ons jeugdsportbeleidsplan willen we de doelstellingen voor een goede werking van onze vereniging formuleren en antwoord geven op de vragen WAT willen we bereiken en HOE en WANNEER willen we de vooropgestelde doelstellingen behalen? Een grondige analyse van ons huidige beleid zal uiteindelijk leiden tot een duidelijke formulering van onze doelstellingen. Hiertoe hebben we aandacht voor:

 1. De profilering van de vereniging
 2. De ontwikkelingen in het deelnemersbestand
 3. Het activiteitenaanbod
 4. Het kader
 5. De interne communicatie
 6. De externe communicatie
 7. De financiële situatie

 1. De profilering van de tennisschool
 2. Wij profileren ons op twee vlakken. We zijn een tennisSCHOOL en geen club, d.w.z dat onze deelnemers op wekelijkse basis komen trainen en dat we in alle schoolvakanties tennis-en multisportstages organiseren. Indien de deelnemers zin hebben om aan competities en tornooien deel te nemen, kunnen we hen daarin begeleiden, maar we nemen hieraan niet deel in de hoedanigheid van onze school. Al onze lessen worden in het NEDERLANDS gegeven door Nederlandstalige coaches. Dit maakt ons uniek in de Brusselse regio gezien er geen andere tennisvereniging is die eentalig Nederlandstalig is. Ons deelnemersbestand telt ongeveer 80% jeugd en 20% volwassenen.

 3. De ontwikkelingen in het deelnemersbestand
 4. We organiseren enerzijds stages voor kinderen van 5-16 jaar. Hier stellen we vast dat er een tendens is om op steeds jongere leeftijd deel te nemen aan de stages. Hoewel we ook positieve reacties krijgen van oudere kinderen die deelnemen, ligt de participatie van die groep toch aan de lage kant. De reden hiervoor is dat zij kunnen deelnemen aan een bredere waaier van activiteiten en ook mobieler zijn en dus niet afhankelijk van “chauffeurs”. Verder merken we ook een groeiende vraag uit alle lagen van de bevolking en dat is een goede zaak want we willen graag meehelpen aan het toegankelijker maken van de tennissport. Hiertoe bieden we ook lessen en stages aan budgetvriendelijke prijzen aan en kunnen de deelnemers genieten van kortingen en zijn er ook uitzonderingsmaatregelen naargelang de specifieke situatie van de potentiële deelnemer. Onze duidelijke Nederlandstalige profilering leidt voornamelijk voor de jeugd tot deelname aan de stages met het uitdrukkelijke doel om naast de sport zich toe te kunnen leggen op het gebruik en de ontwikkeling van het Nederlands en zodoende een vlottere integratie in de Nederlandstalige gemeenschap mogelijk te maken.
  Bij de lessen merken we op dat er heel wat kinderen én hun ouders deel uitmaken van ons deelnemersbestand. Bovendien is er zowel bij de kinderen als bij de volwassenen een duidelijke vraag om “met vrienden” samen les te kunnen volgen. Hoewel tennis een individuele sport is, vinden veel van onze leden het toch belangrijk om de sport samen met “bekenden” te kunnen beoefenen waaruit blijkt dat er toch veel belang wordt gehecht aan het sociale aspect. Het recreatieve is dan ook prioritair op het competitieve.
  Er is een gematigde groei van ons ledenbestand, zowel in de stages als in de lessen. We danken dit aan de bestendigheid van onze school. We bestaan al 19 jaar en zijn bekend in de regio. Die bekendheid proberen we o.a op peil te houden door in de Nederlandstalige scholen, sport-en gemeenschapscentra folders en affiches van onze activiteiten uit te delen.
  Ongeveer 80% van de deelnemers aan onze activiteiten zijn kinderen. Een deel hiervan neemt zowel deel aan de lessen als aan de stages.
  We hebben niet zo veel uitval en uit bevraging blijkt dat kinderen voornamelijk stoppen met tennis omdat het niet hun “ding” is of omdat ze iets anders willen proberen of omdat de ouders het te druk hebben om hun kind(eren) naar de les/stage te brengen. Bij volwassenen blijkt de opstart van een gezin, “te druk” en “niet meer combineerbaar met werk en/of gezinsleven” de belangrijkste reden om te stoppen.

 5. Het activiteitenaanbod
 6. Ons aanbod bestaat uit tennis-en multisportstages voor kinderen van 5 tot 16 jaar en uit tennislessenreeksen in de lente en in de herfst-winter voor kinderen en volwassenen van 5 tot 99 jaar!

  Tijdens de stages ligt de focus voor minstens 50% op tennis en voor 50% op multisport. Deze mix maakt de stages toegankelijk voor een breder publiek. Een kind hoeft geen tennisfanaat te zijn om aan een stage deel te nemen. Ook andere sporten zoals balsporten, zwemmen, … komen aan bod in een sfeer van ontspanning en amusement. Natuurlijk is succesvol zijn in de beoefening van een sport ook wel een stimulans om het graag te blijven doen. Vandaar dat kwaliteitsvolle trainers, bijgestaan door gemotiveerde aspiranten, ook bij de stages van primordiaal belang zijn. We vinden het dan ook belangrijk om ons toe te leggen op continuïteit in de samenwerking met onze trainers en op motivatie van onze trainers om zich bij te scholen door hen de financiële en praktische mogelijkheid te bieden om deze bijscholingen te volgen.

 7. Het kader
 8. We zouden graag het kader van onze tennisschool uitgebreid zien met meer vrijwilligers die bereid zijn zich in te zetten op verschillende gebieden: administratieve ondersteuning, trainingen, marketing,… Hiertoe is het belangrijk dat er welomschreven afspraken worden gemaakt zodat er duidelijkheid heerst betreffende de uit te voeren taken, de bijbehorende vergoedingen, verzekeringen en opleidingen.
  Wat onze trainers betreft leggen we ons toe op continuïteit in ons trainersbestand en op bijscholing en samenwerking met gediplomeerde, kwaliteitsvolle trainers.

 9. De interne communicatie
 10. De communicatie met de deelnemers verloopt binnen de tennisschool in belangrijke mate via onze website en in de toekomst ook via onze recent opgemaakte facebookpagina. Hier kunnen de deelnemers informatie vinden over onze activiteiten en zich inschrijven. Verder worden de deelnemers ook zowel telefonisch als “live” als via mail geïnformeerd over de specifiek voor hen nuttige of noodzakelijke zaken als trainingsuren, wijzigingen, inschrijvingsgelden, kortingen, praktische regelingen, enz.
  De communicatie met de trainers gebeurt via trainersvergaderingen en via telefoon, WhatsApp, sms en mailverkeer. De trainers ontvangen op deze wijze de nodige informatie om goed te kunnen functioneren. Momenteel werkt dit voldoende goed. Naar de toekomst toe proberen we dit wel nog uniformer en meer gestructureerd te doen zodat taken en opdrachten maximaal eenduidig zijn.
  De communicatie tussen de bestuursleden onderling gebeurt ook voornamelijk via mail, WhatsApp, sms telefoon en tijdens bestuursvergaderingen.
  Het is belangrijk om te zorgen voor een goede interne communicatie omdat het de betrokkenheid van alle deelnemers – spelers, trainers, vrijwilligers, bestuursleden – zal verhogen. We zijn hier dan ook aandachtig voor, maar het is een werk in evolutie gezien de communicatiewijzen tussen mensen ook evolueren.

 11. De externe communicatie
 12. Het is belangrijk om voortdurend potentiële deelnemers te blijven bereiken zodat de tennisschool functioneel blijft of kan uitbreiden. We verdelen daartoe dan ook 2 à 3 keer per jaar folders en affiches met info over onze activiteiten in Nederlandstalige basisscholen, sport en – gemeenschapscentra. We worden daar zeer goed onthaald en voelen ons hier zeker gesteund.

  Uit bevraging bij (of interesse in) inschrijving merken we ook dat veel mensen ons vinden via een zoekopdracht op google. Onze website is dus wel efficiënt. In de nabije toekomst hopen we ook vast te stellen dat onze facebook-pagina bijdraagt aan externe naamsbekendheid.

 13. De financiën
 14. De tennisschool verkeert in een gezonde financiële situatie dankzij een goed beheer en dankzij de broodnodige subsidiëring door de lokale overheden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Toch hebben we ons voor het seizoen 2018-2019 genoodzaakt gezien om het deelnemersgeld voor de +30-jarigen met €20 te verhogen. Het is ook belangrijk dat de 15 stageweken die voorzien worden tijdens de schoolvakanties optimaal bezet zijn zodat we geen stages met verlies hebben. Hiervoor zal verdere uitbreiding van het deelnemersaantal nodig zijn of een herorganisatie van de stageweken.

  De gemaakte analyse stelt het mogelijk om onze sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen te kaderen en van daaruit onze doelstellingen en actiepunten voor de toekomst te formuleren:

  ONZE STERKTES:
  • Sport en Spel is een leuke, informele tennisschool waar alle volwassenen en vooral kinderen welkom zijn die zin hebben om een balletje te slaan in een Nederlandstalige omgeving.
  • Er is continuïteit in ons deelnemersbestand: lesvolgers die doorgroeien in de verschillende leeftijdsgroepen, kinderen van ouders die zelf lessen hebben gevolgd in het verleden of nog steeds volgen,…
  • We staan goed aangeschreven in de Brusselse regio als enige ééntalige Nederlandstalige tennisschool.
  • Lessen en stages aan prijzen die ver onder de gemiddelde vraagprijs ligt van andere tennisscholen en er is geen lidmaatschap nodig.
  ONZE ZWAKTES:
  • Dreigend tekort aan bestuursleden en vrijwilligers gezien het aanwezige potentieel om de tennisschool uit te breiden.
  • Momenteel nog niet voldoende nevenactiviteiten.
  • Onvoldoende uitgewerkte “draaiboeken” voor aspirant-coaches en coaches tijdens de stages.
  • Geringe betrokkenheid van sommige ouders waardoor afspraken voor lessen en stages moeilijker nageleefd worden.
  KANSEN VOOR SPORT EN SPEL:
  • Veel inwoners in de Brusselse regio.
  • Geen afgelasting van lessen door weersomstandigheden, want we beschikken over binnen- en buitenterreinen.
  • Subsidiëring door overheden.
  BEDREIGINGEN VOOR SPORT EN SPEL:
  • Groot aanbod aan verschillende vrijetijdsbestedingen.
  • Afhankelijkheid van gehuurde infrastructuren en daarmee gepaard gaande afspraken.
  • Afhankelijkheid van subsidiëring. Het bestaan van de tennisschool wordt in belangrijke mate mogelijk gemaakt door subsidiëring via de betrokken overheden enerzijds. Anderzijds is het niet altijd evident om aan de nodige voorwaarden voor het bekomen van deze subsidies te voldoen.

In de inleiding werd evolutie op drie gebieden als prioritair gesteld voor de volgende 5 jaar. Rekening houdend met de sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen die we konden afleiden uit de gemaakte analyse, willen we ons focussen op de hierna genoemde actiepunten op de drie vooropgestelde gebieden:
 1. Laagdrempeligheid en diversiteit
 2. Zoals eerder al vermeld merken we een groeiende vraag naar deelname aan voornamelijk de tennisstages voor de jeugd, maar ook de tennislessen, ook vanuit sociaal en financieel minder gestelde groepen. We leggen ons dan ook toe op de diversifiëring van de inschrijvingsgelden door bijvoorbeeld de samenwerking met Paspartoe. De diversifiëring in ons aanbod proberen we te ontwikkelen door samenwerkingsverbanden met andere verenigingen of scholen. Afgelopen schooljaar heeft er al een samenwerking plaatsgevonden in basisschool De Knipoog te Molenbeek op 13 en 27/06 en de eerste stappen zijn gezet om samen te werken met de RWDM girls en met Circus zonder handen. We zullen onze focus hierop houden en verder blijven zoeken naar mogelijkheden om de laagdrempeligheid en diversiteit van onze school te vergroten en tegemoet te komen aan de vraag hiernaar.

 3. Uitbreiding van bestuur, gediplomeerde coaches, vrijwilligers en geschikte infrastructuur
 4. Door het opstellen van een vrijwilligersbeleid en uitgebreidere interne communicatie hopen we onder de vrijwilligers en de ouders of volwassen deelnemers enerzijds bestuursleden en anderzijds vrijwilligers te kunnen rekruteren om zodoende een breder draagvlak te hebben om aan al de taken in de tennisschool te kunnen voldoen.

  Wat de coachingstaf betreft streven we er sowieso naar om met gediplomeerde trainers te werken, maar een belangrijk actiepunt is te zorgen voor continuïteit in onze gediplomeerde coachingstaf. We proberen dit te verwezenlijken door volwaardige bediendecontracten aan te bieden via Sportwerk Vlaanderen en door extra incentives als coachinguitrusting.

  Het zoeken naar geschikte infrastructuur, voornamelijk voor onze stages doch ook in mindere mate voor onze lessen, is een continu actiepunt omdat we afhankelijk zijn van gehuurde infrastructuur. De VGC-sportdienst wordt aangesproken over de mogelijkheid om bijkomende infrastructuur ter beschikking te stellen.

 5. Opleiding en bijscholing van aspirant-coaches en coaches
 6. Tijdige en duidelijke communicatie en informatie over het bijscholingsaanbod moet ertoe bijdragen om onze coaches en assistenten aan te zetten om zich bij te scholen. Bovendien is de tennisschool bereid om tussen te komen in de kosten voor zover men de opleidingen en eventueel bijscholingen succesvol afrondt.